IELTS7 Banner 01 8

 

آهنگ انگلیسی انگیزشی از بهترین موضوعاتی هستند که همه ما در هر برهه ای از زندگیمان که باشیم به آن نیاز خواهیم داشت. اگر بتوانیم معنی آهنگ را بدانیم و در عین حال ارتباط عمیقی با آن برقرار کنیم، می توانیم از شنیدنش نیز لذت بیشتری ببریم. آهنگ های انگیزشی اصولا در باشگاه ها و یا کارگاه های مهارتی به مراتب استفاده می شوند و این موضوع می تواند در حفظ انگیزه و ایجاد خودباوری تاثیرات بسزایی نیز داشته باشد.
آهنگ های انگیزشی انگلیسی بسیار هستند و از خوانندگان سرشناس تا خوانندگان ناشناس به خوبی در این زمینه عمل کرده اند. بسیاری از آهنگ ها شنیده می شوند بدون اینکه ما بدانیم از کدام ترانه سرا و یا خواننده است و البته که در نهایت به خوبی به رسالت خود یعنی ایجاد امید و انگیزه در عموم مردم رسیده اند.
زبان انگلیسی را بسیاری به زبان ترانه می شناسند و اگر بخواهیم دائما برای هر چیزی که می شنویم به دنبال معنی فارسی باشیم، شاید نتوان به چیزی که واقعا هدف خواننده است دست یافت. بهتر است که انگلیسی را با انگلیسی فرا بگیرید و مسیر یادگیری این زبان را آگاهانه پشت سر بگذارید.
گوش دادن به این ترانه ها اگر چه یک سرگرمی و یا زمینه آموزشی برای شما محسوب می شود اما بیشتر از هر چیزی حال خوبی است که به شما خواهد داد که البته به نوبه خود قابل ستایش است. در ادامه به متن نوشته ای از آهنگ believer اشاره ای می کنیم که امیدواریم برای شما عزیزان مثمر ثمر واقع شود.

 

Believer

First things first
I’ma say all the words inside my head
I’m fired up and tired of the way that things have been
The way that things have been
Second thing second
Don’t you tell me what you think that I can be
I’m the one at the sail, I’m the master of my sea
The master of my sea
I was broken from a young age
Taking my sulking to the masses
…Writing my poems for the few
That looked at me took to me, shook to me, feeling me
Singing from heart ache from the pain
Take up my message from the veins
Speaking my lesson from the brain
…Seeing the beauty through the
Pain
You made me a, you made me a believer, believer
Pain
You break me down, you build me up, believer, believer
Pain
I let the bullets fly, let them rain
My life, my love, my drive, it came from… Pain
You made me a, you made me a believer, believer
Third things third
Send a prayer to the ones up above
All the hate that you’ve heard has turned your spirit to a dove
Your spirit up above
I was choking in the crowd
Living my brain up in the cloud
Falling like ashes to the ground
Hoping my feelings, they would drown
But they never did, ever lived, ebbing and flowing
Inhibited, limited
Till it broke open and it rained down
…It rained down, like
.
.

Last things last
By the grace of the fire and the flames
You’re the face of the future, the blood in my veins
The blood in my veins
But they never did, ever lived, ebbing and flowing
Inhibited, limited
Till it broke open and it rained down
…It rained down, like

 

اول از هر چیز
می خواهم ھﺮ ﭼه که در ذھﻨﻢ ھﺴﺖ را ﺑﮕویم
من از اﺗﻔﺎﻗﺎﺗﯽ ﮐﻪ دارد ﻣﯿﺎفتد، ﺧﺴﺘﻪ و خشمگین ھﺴﺘﻢ
از اﺗﻔﺎﻗﺎﺗﯽ ﮐﻪ دارد میافتد…
نکته دوم این است که
به من ﻧﮕﻮ ﮐﻪ ﻓﮑﺮ می کنی ﭼﻪ ﮐﺴﯽ ﻣﯿﺘﻮاﻧﻢ ﺑﺎﺷﻢ
من بهترین درﯾﺎ ﻧﻮرد ھﺴﺘﻢ، من ﭘﺎدﺷﺎه درﯾﺎی ﺧﻮدم ھﺴﺘﻢ
پادشاه دریای خودم…
.
.
از جوانی در هم شکسته ام
خشم و اﺧﻤﻢ را روی ھﻢ اﻧﺒﺎﺷﺘﻪ ام
شعرم را برای افراد خاصی نوشتم…
که نگاهم می کردند، دوﺳﺘﻢ داﺷﺘند، ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻗﺮارم ﻣﯿﺪادند، درﮐﻢ ﻣﯿﮑﺮدند
از رنج ﻗﻠﺒﻢ و از درد ﺧﻮاﻧﺪم
پیامم را از درون رگ هایم بیرون ﮐﺸﯿﺪم
آموخته ھﺎﯾﻢ را از درون ﻣﻐﺰم ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻢ
و زﯾﺒﺎﯾﯽ را می بینم در…
درد
تو از ﻣﻦ ﯾﮏ ﻣﻮﻣﻦ ﺳﺎﺧﺘﯽ، تو از ﻣﻦ ﯾﮏ ﻣﻮﻣﻦ ﺳﺎﺧﺘﯽ
درد
تو من را در ھﻢ ﺷﮑﺴﺘﯽ و از ﻣﻦ ﯾﮏ ﻣﻮﻣﻦ ﺳﺎﺧﺘﯽ
درد
اجازه بده ﮔﻠﻮﻟﻪ ھﺎ ﺷﮑﻠﯿﮏ ﺷﻮﻧﺪ، و ﻣﺜﻞ ﺑﺎران ﺑﺒﺎرﻧﺪ
زندگی من و ﻋﺸﻖ و اﻧﮕﯿﺰه ام، از درد ﻧﺸﺎت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ
تو از ﻣﻦ ﯾﮏ ﻣﻮﻣﻦ ﺳﺎﺧﺘﯽ ، تو از ﻣﻦ ﯾﮏ ﻣﻮﻣﻦ ﺳﺎﺧﺘﯽ
در درﺟﻪ ﺳﻮم
برای ﮐﺴﯽ ﮐﻪ آن ﺑﺎﻻ اﺳﺖ (خدا) دﻋﺎ ﻓﺮﺳﺘﺎدم
تمام ﺣﺮف ھﺎی ﺗﻨﻔﺮ آﻣﯿﺰی ﮐﻪ ﺷﻨﯿﺪه ای، روح ﺗﻮ را ﺑﻪ آراﻣﺶ رﺳﺎﻧﺪه اﺳﺖ
روح ﺗﻮ ﺑﻪ اوج رﻓﺘﻪ ﺳﺖ
در این هیاهو داﺷﺘﻢ ﺧﻔﻪ می شدم
ذهن من ﮐﻪ در اﺑﺮ ھﺎ زﻧﺪﮔﯽ می کرد
مثل ﺧﺎﮐﺴﺘﺮ ﻓﺮو رﯾﺨﺖ و ﺑﻪ زمین ﻧﺸﺴﺖ
امیدوار ﺑﻮدم ﮐﻪ اﺣﺴﺎﺳﺎﺗﻢ ﻏﺮق ﺷﻮﻧﺪ
اما اﯾﻨﻄﻮر ﻧﺸﺪ؛ اﺣﺴﺎﺳﺎت من ﺑﺎﻗﯽ ماندند و ﺿﻌﯿﻒ ﺷﺪند و روان گشتند
مهار و محدود شدند
تا اینکه شکسته شدند و مثل باران باریدند
و ﺑﺎرﯾﺪﻧﺪ ﻣﺜﻞ…

 

در دردﺟﻪ اﺧﺮ به لطف آﺗﺶ و ﺷﻌﻠﻪ ھﺎ تو چهره ای از آﯾﻨﺪه ای،
ﺧﻮن درون رگ ھﺎی ﻣﻨﯽ خون درون رگ ھﺎی ﻣﻨﯽ
اما اﯾﻨﻄﻮر ﻧﺸﺪ، اﺣﺴﺎﺳﺎﺗﻢ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﻮﻧﺪن و ﺿﻌﯿﻒ ﺷﺪن و روان ﺷﺪﻧﺪ
مهار و ﻣﺤﺪود ﺷﺪﻧﺪ تا اینکه شکسته شدند و مثل باران باریدند و ﺑﺎرﯾﺪﻧﺪ ﻣﺜﻞ…

 

از دیگر آهنگ های انگیزشی می توان به آهنگ he Lonely Shepherd اثر از گئورگه زامفیر نام برد که با نام «چوپان تنها» شناخته شده است. این اثر بی نظیر در فیلم بیل را بکش  به خوبی درخشید و البته که با فضای حماسی ای که ایجاد نمود، تحول بزرگی را در زمینه آهنگ سازی و ترانه و البته امید داشتن، رقم زد.
گئورگه زامفیر را به عنوان نوازنده پن فلوت می شناسند که اصالتا اهل رومانی است. او با ترکیب فلوت و موسیقی امروزی، این ساز را دوباره در میان عموم زنده کرد و امروزه دنیای موسیقی مدیون این خلاقیت و هنر اوست، در موسسات مختلف زبان،
آموزش زبان انگلیسی و دیگر زبان ها دردر موسسه بهسن دانش به صورت دوره های فشرده وفوق فشرده به صورت آنلاین برگزار می شود.