کامل ترین زبان دنیا کدام است؟

گفت و گو را شروع کنید.

برای شروع چت در WhatsApp بر روی پشتیبان کلیک کنید.