IELTS7 Banner 01 8

شیرازگردی به ژاپنی یا راهنمای سفر به شیراز به زبان ژاپنی (シ ラ ー ズ へ の 旅 行 ガ イ ド) یا به عنوانی دیگر مواجهه با یک توریست ژاپنی؛ از جمله معضلاتی است که گاها برای راهنما های تور های گردشگری یا مراکز توریستی رخ می دهد. زبان ژاپنی زبانی نادر است که در کشور ما کمتر افرادی پیدا می شوند که به این زبان تسلط داشته باشند تا بتوانند از عهده این مهم برآیند. گرچه درصد بالایی از توریست های ژاپنی تبار و در کل مردم ژاپن به زبان انگلیسی تسلط کامل دارند اما دریافت راهنمای سفر به زبان مادری می تواند لذتی دو چندان به همراه داشته باشد. در ادامه می خواهیم سفری داشته باشیم به شیراز، این شهر زیبای خدا و چشم بدوزیم بر بحر طویل زیبایی بی حد و حصل آن. حافظ، در وصف شیراز می گوید:
خوشا شیراز و وصف بی مثالش     خداوندا نگهدار از زوالش
بشیراز آی و فیض روح قدسی      بجوی از مردم صاحب کمالش

پس کوله بار دل را ببندید و با ما همراه باشید.

 

پاسارگاد

مجموعه پاسارگاد شامل آرامگاه کوروش بزرگ، کاخ دروازه، پل، پاسارگاد، باغ پادشاهی پاسارگاد، کاخ بارعام (تالار ملل)، کاخ اختصاصی، محوطهٔ مقدس، دو کوشک، آب‌نماهای باغ شاهی، کاروانسرای مظفری، آرامگاه کمبوجیه، ساختارهای دفاعی تل تخت و تنگه بلاغی واقع در شهرستان پاسارگاد استان فارس است. این اثر باستانی در زمان ماد ها بنا نهاده شد و در زمان کوروش مرمت یافته و به عنوان اقامتگاهی چهارفصل مورد بهره برداری قرار گرفت. پاسارگاد در فهرست آثار میراث جهانی در ایران به عنوان پنجمین مجموعه ثبت‌شده  که در نشست یونسکو که در هشتم تیرماه سال ۱۳۸۳ در چین برگزار شد به ثبت جهانی درآمد. به دلیل دارا بودن شاخص‌های فراوان با صد در صد آرا در فهرست میراث جهانی این مجموعه از اهمیت بسیار بالایی بر خوردار است.

 

パサルガド

パサル ガ ド の 複 合 施 設 に は 、キ ュ ロ ス 大 王 の 墓 、ゲ ー ト パ レ ス 、ブリ ッ ジ 、パ サ ル ガ ド 、パサ ル ガ ド キ ン グ ダ ム ガ  ー デ ン 、 パ ブ リ ッ ク パ レ ス ( ホ ー ル オ ブ ネ イ シ ョ ン ズ ) 、 プ ラ イ ベ ー ト パ レ ス 、 ホ ー リ ー ヤー ド 、 ۲ つ の パ ビ リ オ ン 、 王 立 庭 園 の 噴 水 、 モ ザ フ ァ リキ ャ ラ バ ン セ ラ イ 、 カ ン バ イ セ ス の 墓 、 タル タ ク ト の 防 御 構 造が  あ り ま す ボラーギ は、ファールス州のパサルガド に あ り ま す 。 こ の 古 代 の 記 念 碑 は 、 メ デ ス の 時 代 に 建 て ら れ 、 キ ュ ロ ス の 時 代 に 復 元 さ れ 、 四 季 の 住 居 と し て 使 用 さ れ ま した 。パサルガド は 、 イ ラ ン の 世 界 遺 産 の リ ス ト に 、 ۲۰۰۴年 ۲۸月  日に 中 国 で 開 催 さ れ た ユ ネ ス コ 会 議 で 登 録 さ れ た ۵ 番 目 の 登 録 コ レ クシ ョ ン と して 含 ま れ て い ま し た。 世 界 遺 産 リ ス ト に  ۱۰۰% の 投 票 が あ る と い う 特 徴 が あ る た め 、 この コ レ ク シ ョ ン は 非 常 に 重 要 で す。

 

تخت جمشید

این شهر باستانی دومین پایتخت هخامنشیان در استان فارس بوده و در هنگام پادشاهی داریوش بزرگ بنا نهاده شد. این بنا در نوع خود شناسنامه هنر و معماری ایران باستان به شمار می رود. تخت جمشید، پارسه، پرسپولیس، هزار ستون یا صد منار طی ۲۰۰ سال پایتخت هخامنشیان بود. تخت جمشید دارای چندین تالار، کاخ موزه، آرامگاه ها، خرانه، باغ ها و چندین عمارت است. یکی از هنرهای معماری در تخت جمشید این است که نسبت ارتفاع سر درها به عرض آن‌ها و همین‌طور نسبت ارتفاع ستون‌ها به فاصلهٔ بین دو ستون نسبت طلایی است.
نسبت طلایی نسبت مهمی در هندسه است که در طبیعت وجود دارد. این نشانگر هنر ایرانیان باستان در معماری است. همینطور سر ستون های تخت جمشید بر خلاف پارسارگاد سبک ایرانی داشته که توسط طراحان این کاخ ایجاد شده است. سرستون ها، مجسمه ها، نقش های دیواری، ، تالار ها و راهرو ها همه و همه جلوه تجلی هنر ایران باستان است. ۳۳۰ سال پیش از میلاد اسکندر مقدونی این شهر عظیم را به آتش کشید اما در سال ۱۳۱۰ اولین بقایای تخت جمشید توسط کاوشگران آلمانی به دستور رضا شاه کشف و کارشناسی شد. بدین شکل این بنا که طی صد ها سال درخاک پنهان بود مورد مرمت قرار گرفته و به عنوان یک ثروت ملی مورد بازدید عموم قرار گرفت.

 

こ の 古 代 都 市 は ダ リ ウ ス 大 王 の 治 世 中 に フ ァ ー ル ス 州 で ۲ 番 目 の ア ケ メ ネ ス 朝 の 首都 で し た 。 こ の 建 物 は 古 代 イ ラ ン の芸 術 と 建 築 の 証 明 書 と 見 な さ れ て い ます。  ペル セ ポ リ ス 、パ ルセ、 ペ ル セポ リ ス、 千 本 の 柱、 ま た は 百 本 の ミ ナ レ ット は、 ۲۰۰ 年 間 ア ケ メネ ス の 首 都 でし た 。 ペ ル セポ リ ス に は 、 い く つ か の ホー ル、 美 術 館 の 宮 殿、 墓、 寺、庭 園、いく つ か の 大 邸 宅 が あ り ま す。 ペ ル セ ポ リ ス の 建 築 芸 術 の ۱ つ は、ド ア の 高 さ と ド ア の 幅 の 比 率 、 お よ び 柱の 高 さ と ۲ つ の柱 の 間 の 距 離 の 比率 は 黄 金 色 で す。黄 金 比 は、自 然 界 に 存 在す る ジ オ メ ト リ の重 要 な 比 率で す。こ れ は 建 築 に お け る 古 代 イ ラ ン 人 の 芸 術 を 表し て い ます 。 また 、 パ ー サ ル ガ ド と は異 な り、ペ ル セ ポ リ ス の 柱に は、こ  の 宮 殿 の 設 計 者 によ っ  て 作 成 さ れ た イ ラン ス タ イ ル が あ り ま し た。首 都 、 彫 刻 、壁画、ホ ー ル、廊 下 は す べ て 古 代 イ ラ ン の 芸 術 の 現 れ で す。紀 元 前 ۳۳۰ 年、ア レ ク サ ン ダ ー 大 王 が こ の 大 都 市 を 攻 撃 し ま し た が 、۱۳۱۰ 年 に ペ ル セ ポ リ ス の 遺 跡 が 発 見 さ れ、レ ザ シ ャ ーの 命 令 で ド イ ツ の 探 検 家 に よ っ て 調 査 さ れ ま し た。何 百 年 も の 間 地 中 に 隠 され て い た 建 物は、国 宝 とし て復 元 され、人 々 に 訪 れ られ ま し た。

 

آرامگاه سعدی

سعدی شاعر بزرگ ایرانی اهل شیراز خالق دو اثر ادبی بی بدیل گلستان و بوستان یکی از مهم ترین شخصیت های ادبی ایران به شمار می رود. بنای یاد بود و مقبره سعدی واقع در باغی بزرگ و دل انگیز واقع در شرق شیراز است.  سعدی در اواخر عمر در این باغ زندگی می کرد.ساختمان فعلی این مجموعه در سال ۱۳۳۰ توسط مهندس محسن فروغی و مهندس علی صادق از اساتید برجسته دانشگاه شیراز طراحی شد. سبک معماری این بنا مدرنیست ایرانی است. در ضلع های مختلف عمارت اشعاری نوشته شده که مورد توجه بازدید کنندگان قرار می گیرد. اهمیت و برجستگی سعدی و عمارت یاد بود وی به اندازه ایست که تصویر آن در اسکناس ۱۰۰۰۰ تومانی به کار رفته است.

 

サーディの墓

ゴ レ ス タ ン と ブ ス タ ン の ۲ つ の ユ ニ ー ク な 文 学 作 品 の 作 者 で あ る シ ラ ー ズ 出身 の 偉 大 な  イラ ン の 詩 人 で ある サ ー デ ィは 、 イ ラ  ン  で最 も 重 要 な 文学 者 の  一  人 です。 サ  ーデ ィ の 記 念 碑 は シ ラ ー ズ の 東 に あ る 大 き く て 快適 な 庭 園 に あ り ま す。サ ー デ ィ は生 涯 の 終 わ り に こ の 庭 園 に住 ん で い ま し た が、 こ の 複 合 施 設 の 現 在 の 建 物 は、 ۱۳۳۰ 年 に モ ー ラ ー ン フ ォロ ウ と シ ラ ー ズ 大 学 の 著 名 な 教 授で あ る アリ サ デ グ に よ っ て 設 計 さ れ  ま した。こ の 建 物 の 建  築 様 式 は イ ラ ンの モ ダ ニ ス  ト で す。詩 は、訪問 者 が 気 づ く 邸 宅 の異 な る 側 に 書 か れ て いま す。サ ー デ ィ と 大 邸宅 の 重 要 性 と 卓 越 性 は、そ の イ メ ー ジ が ۱ 万 枚 の ト ー マ ン 紙幣 で 使 用 さ れ  て いる 範 囲 ま で 記 憶 さ れ て い ま し た。

 

آرامگاه حافظ

این مکان بی شک یکی از زیبا ترین مکان هایی است که می توانید در سفر به ایران شاهد آن باشید. مقبره حافظ بیانگر معماری ایرانی تلفیقی زیبا از هندسه و هنر است. طراح این اثر مهندس علی اصغر حکمت آن را در سال ۱۳۱۴ بنا نمود. در زمان کریم خان زند نیز بنایی در این محل ساخته شده بود که به تکیه حافظ معروف بود.
قسمت داخلی گنبد پوشیده از کاشی‌کاری با لعاب هفت رنگ که معرق کاری پلی‌کروم است. هشت بیت از غزل
«حجاب چهرهٔ جان می‌شود غبار تنم/خوشا دمی که از آن چهره پرده برفکنم»
چنین قفس نه سزای چو من خوش الحانیست/روم به گلشن رضوان که مرغ آن چمنم
عیان نشد که چرا آمدم کجا رفتم/ دریغ و درد که غافل ز کار خویشتنم
چگونه طوف کنم در فضای عالم قدس/ که در سراچه ترکیب تخته بند تنم
اگر ز خون دلم بوی شوق می‌آید/ عجب مدار که همدرد نافه ختنم
طراز پیرهن زرکشم مبین چون شمع/که سوزهاست نهانی درون پیرهنم
بیا و هستی حافظ ز پیش او بردار/ که با وجود تو کس نشنود ز من که منم

بر روی هشت سنگ عظیم حکاکی شده.

 

こ の 場 所 は 間 違 い な く イ ラ ンへ の 旅 行 で 見 る こ とが で き る 最 も美 し い 場 所 の ۱ つで す。   ハ フェ ズ の 墓 は、 幾 何 学 と芸 術 の 美 しい 組 み 合わ せ で あ るイ ラン の 建 築 を 表 し てい ま す。  こ の作 品 の 設 計者 で あ る エ ン ジ ニ ア アリ・アスガル・ヘクマット、 ۱۳۱۴ 年 に そ れ を 作成 し まし た。 カ リム・カ ー ン ・ザ  ン ド の時 代 に 、 ハ フ ェズ に 依 存 す る こ とが 知 ら れ てい る 建 物 が こ の場 所 に 建 て ら れま し た。 ドー ム の 内 側 は、多 色 モ  ザ イ ク で作 ら れ  た۷ 色 の 艶 を か け ら れ た タイ ル で 覆 わ れ て い ま す。 美 し い詩 が ۸ つ の 巨大 な 石 に ۸ つ の部 分 に 刻 ま れ て い ま す。

 

باغ ارم

این مکان در ابتدای ساخت در حدود ۵۰۰ سال قبل محل زندگی یکی از خانواده های معروف شیرازی به نام قوامی بود. در گذر زمان رخداد های مختلفی بر این عمارت گذشته است مثلا در زمان قاجار این عمارت تحت کنترل بزرگان قشقایی درآمد اما در زمان محمدرضا شاه مورد بازسازی قرار گرفته و به عنوان یک اثر ملی ثبت شد.
عمارت داخلی باغ زیبایی چشمگیری به دلیل وجود گچ کاری ها، تزیینات اسلیمی، نقاشی ها و کاشی کاری هایی با لعاب طلاست. محیط باغ نیز مملو از انواع گل ها و گیاهان است.

 

エラムガーデン

約 ۵۰۰ 年 前 の 建 設 当 初、こ の 場所 は 有 名 なシ ラ ジ家 の ۱ 人、ガ バ ミ と 呼 ば れ て い ま し た。時 間 の 経 過 と と も に、こ の 邸 宅 で は さ ま ざ ま な イ ベ ン ト が 発 生 し ま した。た と え ば、カ ハール 時 代 に は、こ の 邸 宅 は カ シ ュ カ イ 長老 の 支 配 下 に 置 か れ まし た が 、モ ハ マ ド レ ザ シ ャ ー の時 代に は 再 建 さ れ、国の 記念 碑 と し て 登 録 され ま し た。 石 膏、 イ ス ラ ム の 装 飾、絵画、金 釉 の タ イ ル が 施 さ れ て いる た め、庭 園 の 内 部 は 非 常 に 美 し く な って い ま す。 庭 の 環 境 も花 や 植 物 で いっ ぱ いで す。

 

همانطور که گفته شد زبان ژاپنی از زبان هایی است که در کمتر مواردی می توان افرادی را یافت که بر آن تسلط داشته باشند. قطعا مسئولین تور های گردشگری، آژانس های مسافرتی بین المللی و یا پرسنل مکان های تاریخی می توانند با یادگیری این زبان رزومه ای خاص و نقطه قوتی قابل توجه برای خود حاصل کنند. گرچه مشغله زیاد ممکن است این تصور را در آنان ایجاد کند که این امر امکان پذیر نیست؛ اما در موسسه آموزش زبان احمدرضا ابراهیمی دوره های ویژه آموزش زبان ژاپنی  طراحی شده است که در طی آن می توانید هر ساعتی که در طول روز مشغله کمتری دارید به یادگیری زبان بپردازید. همچنین با عطف به این موضوع که  سبک ویژه و حرفه ای آموزش آنلاین مهم ترین ویژگی این دوره هاست از تمامی نقاط جهان بدون نیاز به رفت و آمد و اتلاف وقت قابل دسترسی است. دوره های جامع آموزش زبان نیز تحت عنوان راکت زبان ژاپنی برای علاقه مندان این زبان در دسترس است. با تماس با ما و یا ارتباط با پشتیبانی سایت می توانید بدون درنگ اقدا به ثبت نام نموده و از مزایای این دوره بهره مند شوید.