IELTS7 Banner 01 8

با وجود اینکه از قدیم گفته شده ” نشمار کم میاد!”،  همه ما در پی شمردن و سنجش توانمان و آنچه داریم هستیم. ارزیابی سطح مهارت های زبانی یکی از دغدغه های هر استاد یا زبان آموز است. در مقاله آموزش زبان انگلیسی چند سطح دارد؟ آزمون ها و سطوح این زبان به تفصیل شرح داده شده است. در این مقاله به معرفی یک منبع بین المللی برای ارزیابی سطح های زبان در بعد وسیع تر و جامع تر می پردازیم. CEFR که برای آن معادل دقیقی در فارسی وجود ندارد معیاری است برای ارزیابی سطوح اکثر کتاب های آموزش زبان. این چهار چوب طراحی شده توسط اتحادیه مشترک اروپا در سه رده جهانی (Global Scale)، خودآزمایی (Self-assessment) و مکالمه کاربردی کیفی (Qualitative Language Use) شاخص هایی تعریف کرده است.