IELTS7 Banner 01 8

سلام و احوال پرسی های زبان فراسوی همه و همه، راه به سوی واژه Bonjour  می برند. این گل واژه که کلیدی برای بر پای نهادن ارتباط یا اطرافیان است، از دو سیلابل پدید آمده است. می توان همنویسه این واژه را در زبان فارسی نیک یا درود بر شمرد. فرانسویان را تعصب، و علق و علاقه ای شدید به زبان و ملیتشان است. چرا که در دیوان فرهنگشان صفحات درخشانی به غنای ادبیات ملتی که از بین آنها راویان شاهکاری نظیر ویکتور هوگو و دوسنت اگزوپری سر بر آورده و تجلی جهانی یافته اند و ژرفای شکوه تاریخشان را رنسانس و انقلاب کبیر فرانسه زینت بخشیده است دارند. Culture گل واژه ایست که مردمان ایتالیا، اسپانیا، انگلیس، و برخی ملل مترقی دیگر از جنبه اصالت و بزرگی آن را به معنی فرهنگ می شناسند. لیکن ریشه آن را می بایست در زبان فرانسوی جست که بر تمامی آنها از قربت بیشتری به معنی آن دارند. اما به هنگام شنیدن کلمه Bonjour  از مردمان فرانسه شما را غرق در شگفتی می کند زیبایی کلام نیست، بله ادب و معرفتی است که در پیش قدم شدن برای عرضه سلام به کار می گیرند. اگر بار سفر به این کشور بسته اید، لازم است به نور آگاهی این زبان منور شوید. چرا که مردمان آن دیار کمتر به زبانی دیگر سخن می گویند. به همراهی ما پای نهید تا آنچه می خواهید از یک محاوره ابتدایی چون عرضه سلامی یا جویای حال عزیزی شدن به شما بیاموزیم.

 

شروع مکالمه با pardon

pardon
ببخشید…!
?Comprenez-vous l’anglais
آیا شما انگلیسی متوجه می شوید؟
.Non, je ne comprends pas
خیر، متوجه نمی شوم.
?Comprenez-vous le français
آیا شما فرانسوی متوجه می شوید؟
Oui je comprends
بله متوجه می شوم.

شروع با .bonne après-midi

.bonne après-midi
عصر بخیر
.bonne après-midi
عصر بخیر.
.Il fait beau
ها خیلی خوب است.
Oui, c’est un âge de beauté.
بله ،عصر زیبایی است.
Buvez-vous du thé
آیا چایی می نوشید؟
.Non merci
خیر، ممنون.

بازهم Bonjour

Bonjour
سلام.
Bonjour Rachel
سلام راشل.
?Comment vas-tu si bel
چطوری سیبل؟
.je vais bien
من خوب هستم.
.Tu me manques
دلم برات تنگ شده بود.
.moi aussi
من هم همینطور.

 

مکالمه رسمی

سلام آقا.
.Monsieur Bonjour
سلام خانم.
Bonjour madame
ما دو اتاق رزرو کرده ایم.
.Nous avons réservé deux chambres
اسم شما چیست؟
Je suis Mme Rasha
اسم من راشا است.
.Oui, une chambre au bout du couloir
بله ، اتاقی در انتهای راهرو است.

مکالمه تلفنی

?Allo
الو
Bonjour
سلام
?Puis-je demander qui appelle s’il vous plaît
اسم شما چیست؟
.Je suis Mme Rasha
من خانم راشا هستم
?je suis surprism,D’où appelez-vous
شگفت زده شدم، از کجا تماس میگیرید؟
J’appelle de paris
از پاریس تماس میگیرم.

 

آدمی را بنیاد آموختن است، تا آن زمان که آفتاب ممد حیات است می بایست آموخت و عمل کرد. اما نه چنان گزاف که دیگر امور جاریه را خرده بگیرید یا هر چه را جز یادگیری به پستوی ذهن بسپارد، که لاجرم تدام این بداعت را دچار تیره روزی کند. می بایست یادگیری را قله ای دانست که به قول شاعر فقید باید آهسته و پیوسته به سوی آن ره سپرد. لیکن در این کوی تازه نیاز است بلد راهی را به همراهی برگزینیم که از چند و چون این مسیر آگاهمان سازد تا بار دیگر خود با فراغ بال طی مسیر کنیم. خرد آدمی چنان بنیه ای دارد که با یکبار طی مسیر تمامی پیچ و خم ها را از بر می شود. حال با علم بر این نکات، آغاز طی مسیر یادگیری زبان برای شما فراهم است. می توانید از ما دست یاری بستانید تا شما را بر این مهم برسانیم.