یادگیری آنلاین زبان در میان مردم افزایش چشمگیری داشته است. این روزها بر اساس موقعیتهای پیش آمده تمام زندگی ما با تکنولوژی پیش میرود و استفاده ی ما از فضای مجازی چندین برابر شده است. بسیاری از ما بنابر تعهدات شخصی و شغلی که داریم توانایی شرکت در کلاسهای حضوری را نداشته و به دنبال فرصتی هستیم تا در کنار کار و زندگیمان زبان جدیدی یاد گرفته و چند زبانه شویم. یادگیری زبان آنلاین این فرصت را به ما خواهد داد تا در کنار کار و زندگی شخصی مان از امر یادگیری غافل نشویم‌. این یادگیری به ما ، کار ما و همینطور محیط زیست به دلیل استفاده از وسایل نقلیه به جهت رفت و آمد، ضرری نمی رساند. همچنین برای زبان آموزانی که به دنبال یادگیری هستند فرصتی پیش امده تا به یادگیری چند زبان به صورت آنلاین اقدام کنند. شاید بسیاری از پدرها و مادرها و حتی معلم ها با یادگیری آنلاین زبان مخالف بوده و یادگیری سنتی را ترجیح دهند. اما اگر واقعیت را در نظر بگیریم متوجه میشویم که یادگیری سنتی نه تنها کارآمد نبوده بلکه خیانت کردن در حق دانش آموزان، زبان آموزان و تمامی افرادیست که به دنبال یادگیری هستند.

IELTS7 Banner 01 8

یادگیری آنلاین زبان در میان مردم افزایش چشمگیری داشته است. این روزها بر اساس موقعیتهای پیش آمده تمام زندگی ما با تکنولوژی پیش میرود و استفاده ی ما از فضای مجازی چندین برابر شده است. بسیاری از ما بنابر تعهدات شخصی و شغلی که داریم توانایی شرکت در کلاسهای حضوری را نداشته و به دنبال فرصتی هستیم تا در کنار کار و زندگیمان زبان جدیدی یاد گرفته و چند زبانه شویم.
یادگیری زبان آنلاین این فرصت را به ما خواهد داد تا در کنار کار و زندگی شخصی مان از امر یادگیری غافل نشویم‌. این یادگیری به ما ، کار ما و همینطور محیط زیست به دلیل استفاده از وسایل نقلیه به جهت رفت و آمد، ضرری نمی رساند. همچنین برای زبان آموزانی که به دنبال یادگیری هستند فرصتی پیش امده تا به یادگیری چند زبان به صورت آنلاین اقدام کنند. شاید بسیاری از پدرها و مادرها و حتی معلم ها با یادگیری آنلاین زبان مخالف بوده و یادگیری سنتی را ترجیح دهند. اما اگر واقعیت را در نظر بگیریم متوجه میشویم که یادگیری سنتی نه تنها کارآمد نبوده بلکه خیانت کردن در حق دانش آموزان، زبان آموزان و تمامی افرادیست که به دنبال یادگیری هستند.
فرصت یپیش آمده تا به یادگیری چند زبان به صورت آنلاین اقدام کنند. شاید بسیاری از پدرها و مادرها و حتی معلم ها با یادگیری آنلاین زبان مخالف بوده و یادگیری سنتی را ترجیح دهند. اما اگر واقعیت را در نظر بگیریم متوجه میشویم که یادگیری سنتی نه تنها کارآمدنبوده بلکه خیانت کردن در حق دانش آموزان، زبان آموزانو تمامیافرادیست که به دنبال یادگیری هستند. سالهاست کهما به روشنشستن بر سر کلاس و بودن شخصی به نام معلم عادت کرده ایم و البته ترک کردن این عادتو تفکر بسیار سخت و باورنکردنی است چرا که به دیدگاه برخی، یادگیری و آموزشبه معنی نشستن در کلاس و وجود معلم است. امااین سیستم یادگیری سنتی سالهاست که تاثیرات منفی بر روی دانش آموزانو زبان آموزانگذاشته و چیزی جز تنبلی و کم کاریبرای آنهانداشته است. همانطور که میبینیم نسل امروزی بسیار متفاوتبوده و استفادهی آنهااز اینترنت و فضای مجازیبه گونه ایست که بخش مهمیاز زندگی آنهارا در بر گرفته است. حال چه خوب است که با یک برنامه ریزی و تفکر درست این افراد را از طریق فضای مجازی به سمت یادگیری آنلاین زبان هدایت کنیم. یادگیری آنلاینزبان نه تنهابرای بزرگسالان بلکه برای کودکان نیز بسیار کارآمدبوده و نتایج مثبتی به همراه داشته است.

 

این نمونه ای از نتایج یادگیری انلاین زبان استکه زبان آموزو مادرشبعد از گذراندن یک ترم کلاس آنلاین،شاهد پیشرفت قابل توجهی بوده است.

 

بهتر است بدانیم که یادگیری آنلاین زبان مزیتهای قابل توجهی دارد. سالهاست که پدرانو مادران ما هزینه هایی برای رفت و آمدما در کلاسهای حضوریزبان ، خریدوسایل مورد نیاز در یک کلاس حضوری و…را پرداخت کرده اند.در صورتیکه تمامی این هزینه ها در مقایسه با یادگیری آنلاین زبان بیهوده و بی معنی است. پس یادگیری آنلاینزبان نه تنهاهزینه ها را کاهش میدهد بلکه باعث صرفه جویی در مخارج نیز میشود.دسترسی بی مانعدر یادگیری آنلاینزبان یکیدیگر از مزیتهاست. ما در هر ثانیه، لحظه، مکانیا موقعیتی که باشیم تنها با اتصال به اینترنت می توانیم به یادگیری آنلاینزبان ادامه دهیم. پس یادگیری آنلاینزبان، خستگی سر کلاس نشستن و به معلم گوش دادن را ندارد.همینطور نگرانیدیر رسیدن یا از دست دادن ساعاتی از کلاس را نداریم. چرا که در هر ساعت ازروز که بخواهیممیتوانیم یادگیری زبان انلاین راداشته باشیم. تجربه ثابت کرده است که این روزها تنها اخذ مدرک از یک دانشگاه یا موسسه ی معتبر کافی نیست و یادگیری حرف اول را در هر رشته یا موقعیتی میزند. یادگیری آنلاینزبان ما را از وابستگی به معلم یا هر شخصی رها کرده و ذهنیت مستقل بودن به ما میدهد.این مسیر یادگیری به ما نشان میدهد که نتیجهی موفقیت ما به مقدار تلاش ما بستگی دارد. به این منظورکه اگر یادگیریآنلاینزبان را انتخاب کرده ایم و قصد داریم به نتیجه ی رضایتمندی برسیم نیاز به تلاش بی وقفه داریم.
همانطورکه شنیدید قدرت صحبت کردن این زبان آموزانو رضایتمندی درونی انها نشان دهنده ی تاثیر کارآمدیادگیری آنلاینزبان است. در کلاسهای انلاینزبان، زبان آموزانو دانش آموزانکلمه ی معلم یا استاد را از ذهن خود پاک کرده و کلمه ی راهبر را جایگزین آنمیکنند. چرا که زبان آموزانبه این باور رسیده اند که وجود معلم یا استاد مانع از یادگیری میشود. به این دلیل که معلمان و استادان، با پر کردنذهن زبان آموزاناز معلوماتخود، اجازه ی فکر کردن و تلاش را اززبان آموزانمیگیرند.و این مانع تفکروتلاش کردن است. زبان آموزاندر دوره های یادگیری زبان انلاین میدانند که تنها خود آنهامی بایست کاری را برای یادگیریشان انجام دهند. پس با اعتماد کردن به خود و راهبر خود، نوعی یادگیری اتفاق می افتد که نتیجه ی کار، رضایتمندی است. شما نیزبا شنیدن ویسهای پایین از شگفتی یادگیری آنلاین زبان اسپانیایی تعجب میکنید. این زبان آموزان موفق شده اند تا در کمتراز دوماه با تلاش و پشتکار بی وقفه زبان اسپانیایی را یاد گرفته و صحبت کنند.