در هر رشته ای که مشغول به تحصیل باشیم اصلاحاتی به زبان بین المللی وجود دارند که نیازمند به یادگیری شان هستیم وگرنه مثل کسی می مانیم که در آن رشته سوادی ندارد چون اهمیت زبان جامع و ملی که بتوان با آن در سرتاسر دنیا ارتباط برقرار کرد بسیار با اهمیت است، در این مقاله برخی از کلمات تخصصی روانشناسی در انگلیسی را گردآوری کرده ایم تا به صورت مستقیم بتوانید مورد استفاده قرار دهید.

توضیحات برای عکس ثبت نشده

 

احساسات feelings
احساس حقارت Inferiority feeling
احساس گناه sin feelings
اختلال اسکیزو فرنیا یی schizophrenia disorder
اختلال اضطرابی Anxiety disorder
اختلال اضطراب فراگیر Generalized anxiety diso rder
اختلال خلقی Temperamental Disorder
ختلال خلقی تک قطبی temperame ntal disorder Polar
اختلال خلقی دو قطبی Temperament Disorder Bipolar
اختلال شخصیت Personality Disturbance
اختلال هراس Phobic disorder
اخلاق Morality
ادراک Perceotion
ارزش Value
ارزشهای اجتماعی Social values
آزمون Test
آزمایش Experiment
استدلال Reasoning
استدلال استقرایی Imductive reasoning
استروژن Estrogen
استرس Stress
آسیب مغزی Brain Damage
اضطراب Anxiety
اعتبار Reliability
اعتیاد Narcotism
آمار Statistics
آمار استنباطی Inferential Statistics
انعطاف پذیری Flexibility
مـدت Long-term memory
حافظه کاری – حافظه معنایی Semantic memory
حرکات تثبیتی Fixation movement
حرکات ساکادی Saccadic movement
حساسـیت زدایـی تـدریجی Systematic
حساسـیت زدایـی desensitivation
حقارت Inferiority
حل مسأله Problem – solving
خصوصیات اولیه جنسی Primary sex – characteristic

انگیزش Motivation
انگیزه Motiv
آوا Phone
آوا شنا سی Phonetics
باز خوانی Recall
بحران Crisis
برانگیخته – برانگیختگی Activation – Excitation
برنامه ریزی Planning
برون داد(خروجی) Out put
برونگرا Extrovert – Extravert
بزهکاری Delinquency
بلوغ Puberty
بلوغ زود رس Pubertas Praecox
بهت Stupor
بهداشت روانی Mental health – Mental hygiene
بیماری آلزهایمر Disease‘s Alzheimer
بیماری روانی Mental disorder – Mental disease
روانی Mental disorder – Mental disease
بیماری قلبی کرونر Coronary heart disease (c.H.D)
پاسخ Response
پاسخ فیزیولوژیک Psychosomotics response
مداوم persistent
پرتو نگاری Roentgenography
پرخـا شـگری Aggressivenes – Aggression
پردازش Processing
پردازش اطلاعات Information Processing
پرسشنامه Questionnaire
پیشگیری – جلوگیری Prevention
پیشگیری اولیه First prevention – prevention Prime
پیشگیری ثابت Secondary prevention
تثبیت Fixation
تجربه Experience
تجربه، برداشت Experience – Impression
تحریـک پـذیر excitable – Irritable
تحقیقات کاربردی Applied research
تحقیقات محض Pure research
تـداخل Interference

ترس Fear
هراس Phobia
تستوسترون Testosterone
تصویرسازی ذهنی Imagery
تعارض Conflict
درگیری – اجتناب Avoidance – avoidance Conflict
گرایش Approaeh
اجتنـاب Aroidance
تفسیر- تعبیر Interpretation
تعمیم Generalization
تفکر Thinking – cerebration
تداعی آزاد Free – association
تفکر انتزاعی Abstract thinking
تفکر انتقادی Critical thinking
تقویت Reinforcement
عضو عصبی Herveimpulse
تکلم Conversation – sation – speech
تمرکز Concentration
تمیز Discrimination – Differentiation
تنشTension
توجه Attention
توجه انتخابی Selective attention
توزیع طبیعی Natural distribution
توهم Hallucination
تیپ Type
تیپ شخصیتی Personality
ثبات شی Obgect constancy
ثبت Registration – record
جاندار پنداری Animism
حافظه Memory
حافظه Memory
حافظه اولیه Primary memory
حافظه بلند مدت Long – term memory
حافظه ثانویـه Secondary memory
حافظه حسی Sensory memory
حافظــه رویــدادی Episodic memory
حافظه داز مـدت Long-term memory

 

کلمه های گفته شده در بالا فقط بخشی از کلمات تخصصی روانشناسی در انگلیسی هستند در آینده به ادامه ی آن ها می پردازیم امیدوارم سودمند باشد و مورد استفاده شما قرار گیرد. از شما به شرکت در کلاس های آموزش زبان، آموزش آنلاین زبان، آموزش زبان در ۵۰ روز و … در موسسه بهین دانش دعوت می کنم.