لغات پرکاربرد انگلیسی در کامپیوتر را، به عنوان یکی از موضوعات سرگرم کننده برای شما در این مقاله گرد آورده ایم تا بتوانیم در کنار هم علاوه بر یادگیری این لغات به شکل کاربردی نیز از این مهارت بهره برده و همچنین از یادگیری این کلمات لذت ببریم.
یادگیری این لغات علاوه بر اینکه برای علاقه مندان به یادگیری زبان انگلیسی یک مزیت است در واقع در دنیای امروزی برای تمامی ما کاربرد مضاعفی خواهد داشت.
در حقیقت زبان انگلیسی و کامپیوتر هر دو یکی از اولویت های دنیای امروزی محسوب می شوند و هر دو به عنوان مکملی برای پیشرفت و تعامل بهتر، بکار برده می شوند. اگر بتوانید به هر دوی این موضوعات مسلط شوید توانسته اید که مهارت های کاربردی را فرا گرفته و در نتیجه برای پیدا کردن شغل ایده آل و موفقیت در حیطه تحصیلی و شغلی خود، گام بزرگی را بردارید.
با ما همراه شوید تا در ادامه این مقاله شما را با پرکاربردترین لغات در استفاده بهتر از کامپیوتر آشنا شوید…

توضیحات برای عکس ثبت نشده

 

لغات پرکاربرد انگلیسی در کامپیوتر با حرف A

Address آدرس/ نشانه
Anonymous بدون اسم
Audio صوت

Answer پاسخ
Account حساب کاربری
Availability دستیابی

Archive آرشیو/ بایگانی
Arrow key کلید جهت
Authorization اجازه

Asterisk کلید ستاره
Attachment پیوست

 

لغات پر کاربرد انگلیسی در کامپیوتر با حرف B

Background پس زمینه
Back Space پس برد
Backup پشتیبان
Battery باتری

Beta نسخه آزمایشی
Binary دوگانه
Bit بیت
Bluetooth بلوتوث

Body بدنه
Bold توپر
Bracket کروشه
Browser مرورگر

Bug نقص
Busy اشغال
Button دکمه

 

لغات پرکاربرد انگلیسی در کامپیوتر با حرف C

Cache حافظه نهان
Calculation محاسبه
Calendar تقویم
Cancel لغو کردن
Caption عنوان
Click فشار دادن
Clock ساعت
Collect جمع آوری کردن
Constant مقدار ثابت
Constraint محدودیت
Constructor سازنده
Content محتوا
Criteria معیارها
Criterion معیار

Catalog فهرست
CD دیسک فشرده
Center مرکز
Clear پاک کردن
Column ستون
Command فرمان
Common مشترک
Communication ارتباط
Continue ادامه دادن
Conversion تبدیل
Converterمبدل
Copy رونوشت
Cursor مکان نما
Curve منحنی

Compatible سازگار
Component مولفه
Compress فشرده کردن
Compression فشردن
Compute محاسبه کردن
Computer رایانه
Concatenate وصل کردن
Condition شرط
Copyright حق انتشار
Core هسته
Correction اصلاح
Correlation همبستگی
Customized سفارشی
Cut برش

Confidential محرمانه
Configuration پیکربندی
Confirm تایید کردن
Confirmation تایید
Connection اتصال
Consecutive متوالی
Consistency ثبات
Consistent با ثبات
Corrupt خراب
Count شمارش
Counter شمارشگر
CPU واحد پردازش مرکزی
Create ایجاد کردن
Cookie اطلاعاتی شخصی

 

لغات پرکاربرد انگلیسی در کامپیوتر با حرف D

Damage آسیب
Data داده
Database پایگاه داده
Debug اشکال زدایی کردن
Decode رمزگشایی کردن
Decoder رمزگشا
Decrease کاهش
Dedicate اختصاص دادن

Default پیش فرض
Definition تعریف
Delay تاخیر
Delete حذف کردن
Deletion حذف
Deny محروم کردن
Descending نزولی
Design طرح

Desktop رومیزی
Destination مقصد
Detect شناسایی کردن
Detection شناسایی
Device دستگاه
Dial شماره گیری کردن
Digit رقم
Dimention بعد

Diable غیر فعال کردن
Discard دور انداختن
Disconnect قطع ارتباط
Document سند/ پوشه
Download بارگیری
Draft پیش نویس
Drag کشیدن
Dynamic پویا

 

لغات پرکاربرد انگلیسی در کامپیوتر با حرف E

Edit ویرایش کردن
Email نامه الکترونیک
Enable فعال کردن

Enter ورود
Entry ورود
Environment محیط

Erase پاک کردن
Error خطا
Evaluation ارزیابی

Execution اجرا
Exit خروج
Extract بیرون کشیدن

 

لغات پرکاربرد انگلیسی در کامپیوتر با حرف F

Factor عامل
Fade محو شدن
Fail شکست خوردن
Failure شکست
False نادرست
Font قلم

FAQ سوالات متداول
Fault عیب
Favorite مورد علاقه
Fax دورنگار
Feature ویژگی
Foreground پیش زمینه

Feedback بازخورد
Field زمینه
Figureشکل
File پرونده
Filename نام پرونده
Format قالب بندی

Fill تکمیل کردن
Find پیدا کردن
Fingerprint اثر انگشت
Floppy فلاپی
Folder پوشه
Formula فرمول

 

لغات پرکاربرد انگلیسی در کامپیوتر با حرف G

Generation نسل
Grid شبکه

Group گروه
Guide راهنما

 

لغات پرکاربرد انگلیسی در کامپیوتر با حرف H

Hard disk دیسک سخت
Hardware سخت افزار

Help کمک
Hide مخفی کردن

History تاریخچه
Hold نگه داشتن

Hot key کلید میانبر
Hyphen خط تیره

 

کلمات پرکاربرد انگلیسی در کامپیوتر با حرف I

Icon تصویر
ID شناسه
Identity هویت
Idle time زمان بیکاری
Ignore چشم پوشی کردن
Interface واسط
Internal داخلی

Illegal غیر مجاز
Image تصویر
Import وارد کردن
Incompatibility تناقض
Inactive غیر فعال
Interruption وقفه
Interval بازه

Increase افزودن
Indent فاصله دادن
Indentation تو رفتگی
Index نمایه
Information اطلاعات
Invalid نامعتبر
Invisible غیر قابل رویت

Input ورودی
Install نصب کردن
Installation نصب
instruction دستورالعمل
Integer عدد صحیح
IP پروتکل اینترنت
Iterate تکرار کردن

 

لغات پرکاربرد انگلیسی در کامپیوتر با حرف J و K

JPG تکنیکی برای فشرده سازی تصویر

Key کلید
Keyboard صفحه کلید

 

لغات پرکاربرد انگلیسی در کامپیوتر L

Lag تاخیر
LAN شبکه محلی
Language زبان
Legal مجاز
Length طول

Letter حرف
Limit مرز
Line خط
Linear خطی
link پیوند

List فهرست
Load بار کردن
Local محلی
Local Host میزبان محلی
Location محل

Log in وارد شدن
log-in ورود
Log out خارج شدن
log-out خروج

 

لغات پرکاربرد انگلیسی در کامپیوتر با حرف M

Machine ماشین
MAC مکینتاش
Mail نامه
Maintenance نگهداری
Management مدیریت

Manipulation دستکاری
Manual راهنما
Maximum حداکثر
Media رسانه
Media type نوع رسانه

Memory حافظه
Menu فهرست
Merge ادغام کردن
Message پیام
Minimum حداقل

Modem مودم
Modify تغییر دادن
Modification تغییر
Monitor نمایشگر
Move حرکت

 

لغات پرکاربرد انگلیسی در کامپیوتر با حرف N

Name نام

Network شبکه

 

لغات پرکاربرد انگلیسی در کامپیوتر با حرف O

Off خاموش
Open باز کردن
OP سیستم عامل

Operation عملیات
Operational عملیاتی
Optimal بهینه

Order ترتیب
Output خروجی
Overflow سرریز

Overlap هم پوشانی
Overload بار اضافی
Owner مالک

 

لغات پرکاربرد انگلیسی در کامپیوتر با حرف P

Page صفحه
Parameter پارامتر
Part جزء
Partial جزئی
Password رمز
Paste چسپاندن
Path مسیر
Program برنامه

Pattern الگو
Pause مکث
PC کامپیوتر شخصی
PDF سند قابل انتقال
Pending معلق
Performance عملکرد
Period دوره
Progress پیشرفت

Permission مجوز
Pixel پیکسل
Port درگاه
Portable قابل حمل
position موقعیت
Preview پیش نمایش
print چاپ کردن
Properties ویژگی ها

Printer چاپگر
Priority اولویت
Private خصوصی
Problem مشکل
Procedure رویه
Process فرآیند
Processor پردازنده
Protect محافظت کردن

 

لغات پرکاربرد انگلیسی در کامپیوتر با حرف Q

Quality کیفیت
Quantity کمیت

Queue صف

 

لغات پرکاربرد انگلیسی در کامپیوتر با حرف R

Random تصادفی
Read خواندن
Reason دلیل
Receive دریافت کردن
Receiver گیرنده
Recover بازیابی کردن
Recovery بازیابی
Redo دوباره انجام دادن
Review مرور کردن

Reduce کاهش دادن
Reference مرجع
Refresh تازه کردن
Region منطقه
Register ثبت کردن
Regular منظم
Reject رد کردن
Reliable قابل اعتماد
Rotate چرخاندن

Removable برداشتنی
Remove حذف کردن
Rename تغییر نام دادن
Repeat تکرار کردن
Replace جایگزین کردن
Report گزارش
Request درخواست
reset تنظیم مجدد
Row سطر

Resolution وضوح تصویر
Resource منبع
Response پاسخ
Restore بازگرداندن
Result نتیجه
Resume از سر گرفتن
Retry تلاش دوباره
Return بازگشتن
Run اجرا کردن

 

لغات پرکاربرد انگلیسی در کامپیوتر با حرف S

Safe امن
Save ذخیره کردن
Scale مقیاس
Search جستجو کردن
Second ثانیه
Section بخش
Secure امن
Security امنیت
Select انتخاب کردن
Subject موضوع
Submit ارائه دادن

Selection انتخاب
Send ارسال کردن
Sender فرستنده
Sensetive حساس
SEO بهینه سازی وبسایت
Sequence ترتیب
Service خدمت
Settings تنظیمات
Severe جدی
Share به اشتراک گذاشتن
Support پشتیبانی

Sharing اشتراک گذاری
Shortcut میان بر
Show نشان دادن
Side سمت
Similar مشابه
Simple ساده
Size اندازه
Software نرم افزار
Solution راه حل
Sort مرتب کردن
Suspend معلق کردن

Spam هرزنامه
Specific مشخص
Specify مشخص کردن
Speed سرعت
Square مربع
Stable با ثبات
Stage مرحله
Start-up راه اندازی
Status وضعیت
Stop متوقف شدن
Store ذخیره کردن

 

لغات پرکاربرد انگلیسی در کامپیوتر با حرف T

Tab کلید جهش
Table جدول
Target هدف
Technical فنی

Temporary موقت
Test آزمون
Text متن
Time زمان

Tool ابزار
Top بالا
Total حاصل جمع
Traffic میزان بازدید

transfer انتقال دادن
translate ترجمه کردن
true صحیح
Type نوع

 

لغات پرکاربرد انگلیسی در کامپیوتر با حرف U/V/W/Z

Undo واچیدن
stable بی ثبات
Up-to-date به روز
Update بروز رسانی کردن
Upgrade ارتقا دادن
Upload بارگذاری کردن

USB درگاه همه گذر
User کاربر
User-friendly کاربر پسند
User name نام کاربری
Valid معتبر
Verify تحقیق کردن

Version نسخه
Vertical عمودی
View نما
Visible قابل رویت
Visual تصویری
Voice صدا

Width عرض
Window پنجره
Wireless بی سیم
Write نوشتن
Zero صفر
Zoom بزرگنمایی کردن

 

توضیحات برای عکس ثبت نشده

این کلمات به لحاظ کمیت بسیار قابل توجه اند. شاید اگر کمی بیشتر در کامپیوتر و لب تاپ خود نگاهی بیندازیم هنوز هم بتوانیم کلمات کاربردی بسیاری برای این موضوع بیابیم. اما قطعا این کلمات بارها و بارها به چشم شما خورده اند و بسیار برای همه ما آشنا هستند.
بعضی از کلمات انگلیسی چنان با زبان ما ترکیب شده اند که برای آنها اغلب نیازی نیست که به دنبال معنی خاصی باشیم و همه ما به خوبی مفهوم و منظور آنها را می دانیم. پس میتوان این نتیجه را گرفت که با تمرین و تکرار پس از مدتی اصلا نیاز نیست که به دنبال معنی لغت به لغت جملات باشید و روزی به سطحی می رسید که شاهد این موضوع هستید که دیگر هیچ نیازی به معنی و ترجمه هیچ کدام از کلمات انگلیسی ندارید.
ما نیز بی صبرانه منتظر آن روز هستیم که بتوانیم کشوری چند زبانه و مدرن  داشته، و در نهایت ارتباطات قوی و کارسازی را رقم بزنیم. اگر شما نیز جز افرادی هستید که علاقه مند به یادگیری تخصصی انگلیسی هستید و اما مشکلات رفت و آمد یا محیطی که در آن زندگی می کنید، اجازه این کار را نمی دهد که بتوانید به رویای خود جامه عمل بپوشانید، بهتر است با شرکت در دوره آموزش آنلاین انگلیسی به جمع فراگیران این زبان مهم پیوسته و در نهایت با چالشی که برای خود رقم می زنید، پس از مدتی مهارت بسزایی کسب نمایید.
برای شرکت در دوره های آموزش زبان انگلیسی در ۵۰ روز و استفاده از مشاوره رایگان همکاران ما، شما می توانید به تکمیل بخش زیر اقدام نموده و منتظر تماس مشاوران ما در آکادمی زبان بهین دانش بوده و در نتیجه پاسخ سوالات خود را از این طریق کسب نمایید.
در پایان امیدواریم که این مقاله توانسته باشد بخش کوچکی را در راحتی و آموزش شما رقم زده باشد و در نهایت از هر کدام از شما یک فرد متخصص در زمینه کار با کامپیوتر بسازد.