IELTS7 Banner 01 8

لغات پرکاربرد تافل برای افرادی که قصد شرکت در آزمون های بین المللی مانند آزمون تافل و یا آیلتس انگلیسی را دارند، از اهمیت بالایی برخوردار است. در واقع شما می توانید با دانستن این لغات و به کار بردن آنها در جملات متناسب با آنها، خود را برای آزمون مهم تافل، آماده سازید و به شکل حرفه ای تر به این موضوع بپردازید.
برای این منظور ما تلاش داریم تا با گردآوری این لغات، در زمان شما صرفه جویی شده و در نهایت بتوانید به بهترین شکل، زمان خود را بر روی یادگیری این لغات به روش کدینگ بگذارید. با ما همراه باشید…

 

/ample /’æm pə => فراخ/ وسیع/ فراوان
/arid /’ˈær ɪd  => خشک/ بایر
/avert /’əˈvɜrt => پرهیز کردن/ اجتناب نمودن
/defy: /’dɪˈfaɪ => سرپیچی کردن
/diligent /’ˈdɪl ɪ dʒənt => تلاشگر/ کوشا/ جدی
/enact /’ɛnˈækt => اجرا کردن/ وضع نمودن
/feign /’feɪn => تظاهر کردن / وانمود کردن/ جعل کردن
fertile /’ˈfɜr tl => حاصلخیز
/omit /’oʊˈmɪt => کوتاهی کردن
/outlandish /’aʊtˈlæn dɪʃ => عجیب
/freshly /’frɛʃ => تازه جدید
/function /’ˈfʌŋk ʃən => عمل/ کار/ مراسم
/fundamental /’ˌfʌn dəˈmɛn tl => اساسی/ بنیادی
indiscriminate /’ˌɪn dɪˈskrɪm ə nɪt/ => کورکورانه/ بی هدف/ بی برنامه

/delighted /’dɪˈlaɪ tɪd => خرسند
/discreetly /’dɪˈskri => محتاطانه
/documented /’ˈdɒk yə mənt => استناد
/evoke /’ɪˈvoʊk => در ذهن تجسم کردن
/gradually /’ˈgrædʒ u əl => به تدریج/ آهسته آهسته
/impartial /’ɪmˈpɑr ʃəl => بی طرف/ عادل
/inordinate /’ɪnˈɔr dn ɪt => بیش از حد
/instantly /’ɪn stənt li => فورا
/intentionally /’ɪnˈtɛn ʃə nl => عمدا
/intrinsic /’ɪnˈtrɪn sɪk => درونی
/inundate /’ɪn ənˌdeɪt => غرق کردن
/nominal /’nɒm ə nl => ناچیز/ صوری
/presumably /’prɪˈzu mə bli => احتمالا
/absurd /’æbˈsɜrd => نامعقول/ چرند
/allocation /’ˌæl əˈkeɪ ʃən => تخصیص/ سهم

 

/balanced /’ˈbæl ənst => متوازن
/selective /’sɪˈlɛk tɪv => منتخب
/spacious /’ˈspeɪ ʃəs => جادار
withstand /’wɪθˈstænd/ => ایستادگی/ مقاومت
/durable /’dʊər ə bəl => با دوام
foster /’ˈfɔ stər/ => پرورش دادن/ پروراندن در ذهن
/gain /’geɪn => کسب کردن/ بدست آوردن
/halt /’hɔlt => متوقف کردن
/handle /’hæn dl => کنترل کردن/ مدیریت کردن
/harmful /’ˈhɑrm fəl => زیان آور
/insignificant /’ˌɪn sɪgˈnɪf ɪ kənt => ناچیز/ بی اهمیت
/mysterious /’mɪˈstɪər i əs => اسرا آمیز
/perilous /’ˈpɛr ə ləs => پرخطر/ پر ریسک
/promote /’prəˈmoʊt => ارتقا دادن
/redundant /’rɪˈdʌn dənt => زائد
/reject /’rɪˈdʒɛkt => رد کردن
/substantial /’səbˈstæn ʃəl => چشمگیر
/trait/’treɪt => ویژگی/ خصلت
/conscientious /’ˌkɒn ʃiˈɛn ʃəs => با وجدان
/convey /’kənˈveɪ => بیان کردن/ منتقل کردن
/encompass /’ɛnˈkʌm pəs => احاطه کردن
/expansion /’ɪkˈspæn ʃən => انبساط
/heighten /’ˈhaɪt n => افزایش دادن
/highlight /’ˈhaɪˌlaɪt => تاکید کردن
/inadvertently /’ˌɪn ədˈvɜr tnt => ناخواسته/ سهوا
/inevitable /’ɪnˈɛv ɪ tə bəl => قطعی
/infancy /’ˈɪn fən si => کودکی
/mimic /’ˈmɪm ɪk => تقلید کردن
/ ادا در آوردن /retrieve /’rɪˈtriv => باز یافتن/ بازیابی
/systematically /’ˌsɪs təˈmæt ɪk => حساب شده/ نظام مند
/unlikely /’ʌnˈlaɪk li => بعید
/unwarranted /’ˈwɔr ənt => غیرضروری
/zenith /’zi nɪ => اوج
/agitate /’ˈædʒ ɪˌteɪt => آشوبگر/ اغتشاش گر/ آشفته کردن
/confidential /’ˌkɒn fɪˈdɛn ʃəl => محرمانه

/come across /’kʌm-əˈkrɔs => مواجه شدن
/culminate /’ˈkʌl məˌneɪt => منتهی کردن
/fallacious /’fəˈleɪ ʃəs => اشتباه
/feasible /’ˈfi zə bəl => امکان پذیر
/lack /’læk => کمبود
/limber /’lɪm bər => انعطاف پذیر
/means /’min => وسیله
/narrow /’ˈnær oʊ => باریک
/preconception /’ˌpri kənˈsɛp ʃən => پیش فرض/ تعصب
/robust /’roʊˈbʌst => سالم/ با بنیه
/steady /’ˈstɛd i => محکم/ یکنواخت
/swift /’swɪft => چابک/ سریع
/antiquated /’æn tɪˌkweɪ tɪd => از مد افتاده
/coherent /’koʊˈhɪər ənt => منطقی
/evolve /’ɪˈvɒlv => توسعه دادن
/fabricate /’fæb rɪˌkeɪt => سر هم کردن
/investigation /’ɪnˌvɛs tɪˈgeɪ ʃən => تحقیق
normally /’nɔr mə li/ => عادی/ طبیعی
/notion /’ˈnoʊ ʃən => وهم/ خیال
/novel /’ˈnɒv əl => نو
/opposition/’ˌɒp əˈzɪʃ ən => تضاد
/relate /’rɪˈleɪt => ربط دادن
/suspect /’səˈspɛkt => بدگمانی کردن/ شک داشتن
/transform /’trænsˈfɔrm => تغییر دادن/ دگرگون کردن
/trigger /’ˈtrɪg ər => به کار انداختن
/unbiased /’ʌnˈbaɪ əst => بی طرفانه
/varied /’ˈvɛər id => متفاوت/ مختلف
/accentuate /’ækˈsɛn tʃuˌeɪt => تاکید کردن
/disguise /’dɪsˈgaɪz => عوض کردن
/indifferent /’ɪnˈdɪf ər ənt => بی طرف
/initiate /’ɪˈnɪʃ iˌeɪt => شروع کردن
/innovative/’ˈɪn əˌveɪ tɪv => خلاقانه/ ابداعی
/narrate /’ˈnær eɪt => نقل کردن
/nevertheless /’ˌnɛv ər ðəˈlɛs => با این حال/ با این اوصاف
/obsolete /’ˌɒb səˈlit => منسوخ

 

تافل یکی از آزمون های بین المللی زبان انگلیسی است که توسط موسسه ETS برگزار و در واقع سطح زبانی زبان آموزان در سطوح پیشرفته، سنجیده می شود. این آزمون تمامی مهارت های اصلی در زبان انگلیسی را مورد بررسی قرار می دهد و در واقع با فرمت آکادمیک و دانشگاهی ارائه می شود. این آزمون به دو شکل اینترنتی و کاغذی برگزار می شود و افرادی که در آن شرکت می نمایند، در حقیقت مهارت هایشان توسط این موسسه آمریکایی به بهترین شکل و به صورت تخصصی سنجیده می شود.
جواب سوالات زبان آموزها به صورت مستقیم و آنلاین برای این موسسه ارسال می شود و شکل اینترنتی آن برای تمامی کشورهایی است که دسترسی سریع به اینترنت دارند. البته که نوع کاغذی آزمون تافل برای رفع نیاز افرادی است که در کشور خود از مزیت اینترنت برخوردار نیستند و اما علاقه مند به کسب مهارت های زبانی و گرفتن این مدرک هستند. این آزمون در مراکز آموزش زبان که توسط این موسسه دارای اعتبار هستند، برگزار می شود و می توانید از نمره قبولی خود در آن، علاوه بر اینکه برای تحصیل و یا مهاجرت و کسب و کار در کشورهای انگلیسی زبان استفاده نمایید، در واقع در داخل کشور نیز به عنوان کسب یک مهارت دیگر بر سایر مهارت های خود، از این مهم استفاده و بهره درست ببرید.

 

تسلط به زبان انگلیسی به خودی خود شرایط کاری بهتری را برای شما رقم خواهد زد و البته که با داشتن مدرک تافل و یا آیلتس، شما می توانید به شغل های ایده آل تری فکر کرده و در نتیجه آینده بهتری را در این فضا برای خود رقم بزنید.
با داشتن این مدرک در سایر کشورها می توانید موقعیت بهتری کسب نمایید و این مدرک در کشورهای خاصی اعتباری را که باید، برای شما نخواهد داشت. از جمله کشورهایی که مدرک تافل را به رسمیت نمی شناسند، کشور انگلیس است. چرا که این کشور خود با داشتن آزمون آیلتس، به عنوان یک رقیت قدر برای این آزمون شناخته می شود.
این روزها آیلتس جایگاه بهتری را نسبت به این آزمون کسب نموده و تعداد کمتری از آموزشگاه ها به برگزاری دوره های آماده سازی و یا آزمون های تافل می پردازند.

 

اگر شما علاقه مند به کسب اطلاعات بیشتری نسبت به برگزاری دوره تافل هستید، می توانید با تکمیل بخش زیر با کارشناسان ما ارتباط برقرار نموده و در نهایت از مشاوره رایگان آنها بهره ببرید. کارشناسان ما همه روزه جهت پاسخگویی به سوالات شما عزیزان آماده هستند و در نهایت راهنمایی های لازم را به شما خواهند داد. موسسات مختلف زبان آموزش زبان انگلیسی را در دوره های فشرده و راکت به صورت حضوری و آنلاین برگزار می کنند.