آموزش نوشتن حروف در زبان انگلیسی، موضوعی است که بسیاری از ما در یادگیری زبان انگلیسی به آن دقت نمی کنیم. شاید برای شما جالب باشد که بدانید در نوشتن حروف انگلیسی قائده هایی وجود دارد که به زیبایی نوشتن در زبان انگلیسی به شما کمک خواهد کرد.
اغلب اساتید به شکل نوشتن زبان آموزان خود دقت نمی کنند و زبان آموزان را با اشتباه نوشتن حروف تنها می گذارند. در واقع بسیاری از اساتید به این مهم توجهی نمی کنند و برای زبان آموزان تا سالیان سال یک بخش گمشده در زبان انگلیسی است.
البته باید به این موضوع نیز اشاره داشت که آموزش نوشتن حروف انگلیسی از دروس ابتدایی در آموزش زبان انگلیسی است. در مراحل مقدماتی زبان انگلیسی، آموزش این بخش جزء ابتدایی در آموزش انگلیسی است.

توضیحات برای عکس ثبت نشده

 

حروف انگلیسی

در زبان انگلیسیما شاهد ۲۷ حرف هستیم که این حروف به دو بخش حروف صدادار و حروف بی صدا تقسیم می شوند.

– حروف صدادار در زبان انگلیسی
حروف صدادار شامل Aa – Ee – Ii – Oo – Uu هستند. حروف صدادار در زبان انگلیسی گاهی به تنهایی و یا به شکل مستقل تلفظ می شوند.
نکته مهمی که درباره این بخش باید به ان توجه نمون این است که گاهی Yy و Ww در زبان انگلیسی به صورت صدادار و گاهی به صورت بی صدا تلفظ می شود. این حروف اگر در ابتدای کلمه قرار بگیرند به صورت بی صدا تلفظ می شوند و اگر در بخش های دیگر کلمه بیایند به صورت صدادار تلفظ می شوند.
به مثال های زیر توجه فرمایید:
write و young در این دو مثال حروف به صورت بی صدا تلفظ می شوند اما now و baby این دو حروف به شکل صدادار تلفظ می شوند.
– حروف بی صدا در زبان انگلیسی
به حروف بی صدا در انگلیسی  consonants می گویند. اغلب حروف در زبان انگلیسی جزء حروف بی صدا هستند و تنها ۶حروف انگلیسی به شکل صدادار بیان می شوند،موسسات آموزش زبان کلاس های آموزش زبان انگلیسی رادر دوره های فشرده وراکت که به صورت آنلاین وحضوری برگزار می شوند با بهترین کیفیت برای شما زبان آموزان را برگزارمی کنند.

 

الفبای انگلیسی با تلفظ

 

A a ای
B b بی
C c سی
D d دی
E e ایی

توضیحات برای عکس ثبت نشده
توضیحات برای عکس ثبت نشده
توضیحات برای عکس ثبت نشده
توضیحات برای عکس ثبت نشده
توضیحات برای عکس ثبت نشده

 

F f اف
G g جی
H h اِیچ
I i آی
J j جی

توضیحات برای عکس ثبت نشده
توضیحات برای عکس ثبت نشده
توضیحات برای عکس ثبت نشده
توضیحات برای عکس ثبت نشده
توضیحات برای عکس ثبت نشده

 

K k کِی
L l اِل
M m ام
N n اِن
O o اُ

توضیحات برای عکس ثبت نشده
توضیحات برای عکس ثبت نشده
توضیحات برای عکس ثبت نشده
توضیحات برای عکس ثبت نشده
توضیحات برای عکس ثبت نشده

 

P p پی
Q q کیو
R r آر
S s اِس
T t تی

توضیحات برای عکس ثبت نشده
توضیحات برای عکس ثبت نشده
توضیحات برای عکس ثبت نشده
توضیحات برای عکس ثبت نشده
توضیحات برای عکس ثبت نشده

 

U u یو
V v وی
W w دابلیو
X x اِکس
Y y وای

توضیحات برای عکس ثبت نشده
توضیحات برای عکس ثبت نشده
توضیحات برای عکس ثبت نشده
توضیحات برای عکس ثبت نشده
توضیحات برای عکس ثبت نشده

 

Z z زی

توضیحات برای عکس ثبت نشده