اگر دغدغه ی زندگی فعلیتان، یادگیری الفبای زمان اسپانیایی است پس خوب است که این مقاله را با تمام حواستان مطالعه کنید. اگر درجای شلوغی هستید، در یک مکان ساکت و ارام سکنا پیدا کنید تا بتوانید به بهترین نحو از این مقاله بهره ببرید. در زبان فعلی اسپانیایی حروف ll و ch حذف شده اند و به همین علت تعداد حروف و الفبای زبان اسپانیایی شامل ۲۷ حروف می باشد. الفبای زبان اسپانیایی ۲۶ حرف لاتین در الفبای زبان انگلیسی را دارد، به اضافه‌ی یک حرف Ñ تعداد الفبای زبان اسپانیایی را به ۲۷ می‌رساند. برخی از حروف W و K هم در این الفبا کاربرد ندارند. همانطور که میدانید برای تلفظ کلمات انگلیسی باید به نکات جمله stress و همچنین نحوه ی بیان کلمات باید توجه بسیار داشت. همچنین در برخی از کلمات انگلیسی برخی کلمات از نظر اسمی به شکلی و از نظر فعل و… به شکل دیگری تلفظ می شوند. اما در زبان اسپانیایی کلمات به همان شکلی که نوشته می شوند خوانده میشوند و اصلا لازم نیس که شما درگیر این باشید که ایا کلمه را درست بیان کرده ایید یا خیر. و همین نکته است که بسیاری از زبان آموزان به یادگیری این زبان جذب و قصد یادگیری آن را دارند.

 

الفبای زبان اسپانیایی تمام ۲۶ حروف زبان انگلیسی را دارد، به اضافه‌ی یک حرف Ñ که تعداد الفبای زبان اسپانیایی را به ۲۷ می‌رساند. برخی از حروف مثل W و K هم در این الفبا کاربرد ندارند و تنها زمانی استفاده می‌شوند که بخواهید کلمه‌ای خارجی را به زبان اسپانیایی بنویسید و استفاده کنید. همانطور که میدانید برای تلفظ کلمات انگلیسی باید به نکات زیادی از جمله stress و همچنین نحوه ی بیان آن کلمه توجه بسیاری داشت. همچنین در برخی از کلمات انگلیسی برخی کلمات از نظر اسمی به شکلی و از نظر فعل و… به شکل دیگری تلفظ می شوند. اما در زبان اسپانیایی کلمات به همان شکلی که نوشته می شوند خوانده میشوند و اصلا لازم نیس که شما درگیر این باشید که ایا کلمه را درست بیان کرده ایید یا خیر.

 

در اینجا قصد داریم الفبای زبان اسپانیایی را به شما یاد دهیم.

 

Aa
نام: a
تلفظ: /a/
برای بیان این حرف از چند حروف انگلیسی کمک میگیریم. aunt _ apple _athletic _as,… برای کلمه ی اسپانیایی مانند: amiga_amigos

Bb
نام: be
تلفظ: /b/
اگر حرف b در ابتدای کلمه یا بعد از حرف L، M یا N قرار بگیرد، در زبان اسپانیایی و انگلیسی به شکل یکسانی تلفظ می‌شود ( مثل B در کلمه‌ brother»). در سایر موارد، این حرف باید به شکل حرف v در زبان انگلیسی تلفظ شود. اسپانیایی زبان ها حرف B و V را کاملا یکسان تلفظ می شود.

Cc
نام: ce
تلفظ: /k/، /tʃ/، /s/ و th تلفظ شود.
اگر حرف C قبل از حرف I ‌ یا R قرار بگیرد، شبیه حرف «TH» در کلمه‌ی《thought یا think》انگلیسی تلفظ می‌شود.

Dd
نام: /d/
تلفظ: /d/ ۱.
hگر این حرف در ابتدای کلمه یا بعد از حروف L، M یا N قرار بگیرد، شبیه حرف D انگلیسی در کلمه‌ی «, Door or Dog» تلفظ می‌شود. ۲. اما در مواقعی به شکل th هم استفاده میشود که در انگلیسی مانند کلمات those or them» »بیان می شوند. ۳. برای اینکه بتوانید هر دو صدای حرف D در زبان اسپانیایی را تمرین کنید، سعی کنید همیشه دیکشنری در دسترس شما باشد تا بتوانید چک کنید تا مطمئن شوید.

 

Ee
نام: e
تلفظ: /e/
این حرف کمی شبیه صدای/deɪ /کلمه‌ی انگلیسی «Day» تلفظ می‌شود. این صدا، وا‌ژه ایی تک صدایی است. همچنین به یاد داشته باشید که اگر حرف e در انتهای کلمه ایی قرار بگیرد، تلفظ کلمه تغییر خواهد کرد و در زبان اسپانیایی این صدا همیشه تلفظ می‌شود و بی‌صدا نیست. این مهم را با زبان انگلیسی درهم اقدام نکنید.

Ff
نام: efe
تلفظ: /f/
این صدا دقیقا شبیه حرف «F» در زبان انگلیسی تلفظ می‌شود.

Gg
نام: ge
تلفظ: /g/ و /x/ ۱.
اگر این حرف قبل از I و E قرار بگیرد، شبیه حرف H تلفظ می‌شود. مثال : Help Hang out Have Hamburger

Hh
نام: hache
تلفظ: هیچ صدایی ندارد . به جز زمانی که h بعد از c قرار بگیرد و صدای «چ» را تشکیل دهد، مثالا : Hache => ache

Ii
نام: i
تلفظ: /i/ به مثال های زیر دقت کنید تا بتوانید راحت تر این حرف را تلفظ کنید. Deep Feed Feel

Jj
نام: jota
تلفظ: /h/ یا /x/
این حرف مانند صدای H در کلمه‌ایی مانند«help» تلفظ می شود. در زبان اسپانیایی، اگر این حرف بعد از حروف E یا I قرار بگیرد، این حرف شبیه حرف G تلفظ می‌شود.

Kk
نام: ka تلفظ: /k//
تلفظ آن شبیه حرف «K» در زبان انگلیسی است.

 

Ll
نام: ele
تلفظ: /l/ و در صورتی که دو L پشت سر هم قرار گیرد به شکل /ʎ/ یا /ʝ/ تلفظ می‌شود.
این حرف دقیقا شبیه حرف L انگلیسی تلفظ می‌شود، اما نقطه‌ی برخورد زبان به کام دهان( سقف دهان) متفاوت است و باید توجه بسیاری به این نکته شود تا لهجه ی خوده مردمان اسپانیایی را بگیرید.
اگر در کلمه‌ای دو حرف l پشت سر هم قرار بگیرد، حرف L شبیهY درزبان انگلیسی است‌.

Mm
نام: eme
تلفظ IPA: /m/ این حرف مثل M انگلیسی بیان میشود.مانند: May-Mary-Month-Moon

Nn
نام: ene
تلفظ IPA: /n/ این حرف مثل N انگلیسی تلفظ میشود. مانند: Name-North-Now-Nice
Ññ

نام:‌ eñe
تلفظ IPA: /ɲ/ و این حرف، تنها حرف در حروف و الفبای زبان اسپانیایی است که مانند آن در الفبای زبان انگلیسی وجود ندارد.
/ˈkænjən/ فونتیک بالا، فونتیک کلمه ی canyon است و دقیقا این حرف مانند همین کلمه تلفظ میشود.

 

Oo
نام: o
تلفظ: /o/
این حرف مثل حرف O در زبان انگلیسی تلفظ می‌شود. اما اگر به تلفظ و بیان کلمه ی No یک مقایسه ایی انجام دهید، مقایسه ایی بین مردم اسپانیایی و انگلیس زبان ها، متوجه ی نکته ی ریز آن خواهید شد. آن کشش همیشگی که نه انگلیس زبان ها هست در اسپانیایی ها وجود ندارد. این نکته بعد از تمرا و تمرین بسیار و تماشای فیلم و حتی گوش کردن به موسیقی درست خواهد شد.

Pp
نام: pe تلفظ: /p/ این حرف شبیه حرف P انگلیسی است. مانند: Prefecture- Preferably

Qq
نام: cu
تلفظk/ :/ حرف Q در زبان اسپانیایی بعد از حرف U و I یا E قرار می‌گیردو سپس تلفظ می شود.

Rr
نام: ere
تلفظ IPA: /r/ و /ɾ/ حرف R در زبان اسپانیایی شبیه حرف R در زبان انگلیسی تلفظ می‌شود.
اگر در کلمه حرف R تکرار شود و به صورت RR (به نام erre) قرار بگیرد، باید لرزش زبان خود راحس کنید. وقتی به تلفظ آن ها مسلط شدید، به تلفظ کلمات pero (but) و perro (dog) گوش دهید و صدای R تکی را با RR مقایسه کنید.

Ss
نام: ese
تلفظ /s/ این حرف شبیه حرف S انگلیسی تلفظ می‌شود. مانند: Silly ، Stupid ، Soft

Tt
نام: te
تلفظ : /t/ این حرف با مقایسه ی کلمه t در زبان اسپانیایی کمتر به چشم می آیدو آن ضربه را که هنگام بیان آن در زبان انگلیسی داربم را ندارد.

Uu
نام: u
تلفظ: /u/ این صدا شبیه صدای/ fuːd /در کلمه‌ی انگلیسی «food» یا good»» است.

Vv
نام: ve, ve baja
تلفظ: /b/ بلا استثنا هرجایی که حروف v و b را دیدید آن هارت باید b تلفظ کنید.

Ww
نام: uve doble
تلفظ: /qw/ و /b/
این حرف در جملات و کلمات اسپانیایی مورد استفاده نیست.

Xx
نام: equis
تلفظ: /ks/، /x/ و /s/ تلفظ این حرف /ks/ است. برای مثال می‌توان به کلمه‌ی «taxi» در زبان اسپانیایی اشاره کرد. (این کلمه در زبان فارسی، اسپانیایی و انگلیسی به یک شکل است).

Zz
نام: zeta
تلفظ: /θ/ / /s/ تلفظ می‌شود.

 

شما و آموزشگاه زبان بهین دانش

آکادمی زبان بهین دانش ارائه دهنده ی دوره های آموزش زبان زبان اسپانیایی در ۵۰روز، آموزش آنلاین زبان اسپانیایی و آموزش زبان اسپانیایی می باشد. آکادمی زبان بهین دانش با بیش از یک دهه سابقه درخشان در برگزاری دوره‌های فشرده، نیمه فشرده و ترمیک خود در رده‌های سنی نونهالان، کودکان، نوجوانان و بزرگسالان با ارائه دوره‌های آموزشی خود به صورت جداگانه و‌ در محیط های مجزا که شامل واحد دخترانه و واحد پسرانه می‌باشد؛ دو شعبه دیگر خود را در اصفهان دایر نموده و‌ تمام توان خود را در راستای یک آموزش صحیح به روش سیستم آموزشی نوین رامیت که سیستمی کاملا نو و پیشرو با هدف یادگیری و آموزش بهتر به فرزندان این مرز و بوم است بنا نهاده است. این امید را داریم که بتوانیم در راستای آموزش درست عمل نموده و خدمت رسان خوبی باشیم.