IELTS7 Banner 01 8

در این مقاله با آموزش اعداد فرانسوی همراهتان هستیم. اعداد در زبان های مختلف بسیار کاربرد دارند و در اکثر درس نوشته ها با هر موضوعی به چشم می خورند همچنین در فیلم ها،موسیقی و… نیز شنیده می شوند و چاره ای جز یادگیری آنها نخواهیم داشت.
برای شمارش اعداد یک تا ده قائده خاصی نباید رعایت کنیم. اما در شمارش اعداد ده به بعد نیاز به پیروی از قواعد خاصی است که این در این قواعد موارد زیر بیان گردیده اند:
– باید پسوند ze به انتهای اعداد اضافه شود.
– اعداد هفده تا نوزده و اعداد بیست تا شصت و نه، به صورت هفده: ده-هفت، هجده: ده-هشت ، نونزده: ده-نه و… نوشته می شوند.
– از هفتاد تا هفتاد و نه، به صورت: شصت-ده، هفتاد و یک: شصت و یازده به همین شکل تا هفتاد و نه: شصت-نونزده نوشته می شوند.
– اعداد هشتاد تا هشتاد و نه به صورت: هشتاد: چهار تا-بیست، هشتاد و یک: چهار تا-بیست-یک به همین منوال ادامه پیدا می کند تا هشتاد و نه: چهار تا-بیست-نه.
– برای اعداد نود تا نود نه به صورت زیر عمل می کنیم: نود: هشتاد-ده، نود و یک: هشتاد-یازده تا عدد نود و نه: هشتاد-نونزده. دلیل واضحی برای این نوع شماره گذاری در زبان فرانسوی یافت نشده و همانطور که قواعد خاصی در جنسیت محور بودن این زبان وجود ندارد در شمارش اعداد نیز به همین شکل خواهد بود و با وجود اینکه فرضیه هایی وجود دارد اما نمی توان با اطمینان از فرضیه هایی که باعث این شکل نوشتن و خواندن اعداد شده اند، یاد کرد.

 

Zero صفر Zéro ۰
یک Une ۱ One
دو Deux ۲ Two
سه Trois ۳ Tree
چهار Quatre ۴ Four
پنج Cinq ۵ Five
شش Six ۶ Six
هفت Sept ۷ Seven
هشت huit ۸ Nigh
نه Neuf-Non ۹ Nine
ده Dix ۱۰ Ten

Eleven یازده Onze ۱۱
Twelve دوازده Douze ۱۲
Thirteen سیزده Treize ۱۳
fourteen چهارده Quatorze ۱۴
Fifteen پانزده Quinze ۱۵
Sixteen شانزده Seize ۱۶
Seventeen هفده Dix-sept ۱۷
Eighteen هجده Dix-huit ۱۸
Nineteen نوزده Dix-neuf ۱۹

 

twenty بیست vingt ۲۰
Twenty-one بیست و یک Vingt et un  ۲۱
Twenty-two بیست و دو Vingt-deux ۲۲
Twenty three بیست و سه Vingt trois ۲۳
Twenty-four بیست و چهار Vingt quatre ۲۴
Twenty-five بیست و پنج Vingt cinq ۲۵
twenty six بیست و شش vingt-six ۲۶
twenty seven بیست و هفت vingt sept ۲۷
twenty eight بیست و هشت vingt-huit ۲۸
twenty nine بیست و نه vingt-neuf ۲۹

Thirty سی ۳۰ trente
trente Thirty one سی و یک Trente et un ۳۱
thirty two سی و دو trente deux ۳۲
Thirty three سی و سه Trente-trois ۳۳
thirty four سی و چهار trente quatre ۳۴
thirty five سی و پنج trente cinq ۳۵ t
hirty six سی و شش trente-six ۳۶
thirty seven سی و هفت trente sept ۳۷
thirty eight سی و هشت trente-huit ۳۸
thirty nine سی و نه trente neuf ۳۹

 

Forty چهل Quarante ۴۰
Forty one چهل و یک Quarante-et-un ۴۱
forty two چهل و دو quarante-deux ۴۲
Fourty three چهل و سه quarante trois ۴۳
forty-four چهل و چهار quarante-quatre ۴۴
forty five چهل و پنج quarante cinq ۴۵
forty six چهل و شش quarante-six ۴۶
Fourty seven چهل و هفت quarante sept ۴۷
forty eight چهل و هشت quarante huit ۴۸
Fourty nine چهل و نه quarante neuf ۴۹

Fifty پنجاه Cinquante ۵۰
fifty one پنجاه و یک cinquante et un ۵۱
fifty two پنجاه و دو cinquante-deux ۵۲
fifty three پنجاه و سه cinquante trois ۵۳
fifty four پنجاه و چهار cinquante quatre ۵
fifty five پنجاه و پنج cinquante cinq ۵۵
fifty six پنجاه و شش cinquante six ۵۶
fifty seven پنجاه و هفت cinquante sept ۵۷
fifty eight پنجاه و هشت cinquante huit ۵۸
fifty nine پنجاه و نه cinquante neuf ۵۹

 

Sixty شصت Soixante ۶۰
sixty one شصت و یک soixante-et-un ۶۱
Sixty-two شصت و دو Soixante-deux ۶۲
sixty three شصت و سه soixante trois ۶۳
sixty four شصت و چهار soixante-quatre ۶۴
Sixty-five شصت و پنج Soixante-cinq ۶۵
sixty six شصت و شش soixante six ۶۶
sixty seven شصت هفت soixante-sept ۶۷
Sixty eight شصت و هشت Soixante-huit ۶۸
sixty nine شصت ونه soixante neuf ۶۹

Seventy هفتاد Soixante-dix ۷۰
seventy one هفتاد و یک soixante-et-onze ۷۱
Seventy-two هفتاد و دو Soixante-douze ۷۲
seventy three هفتاد و سه soixante-treize ۷۳
seventy four هفتاد و چهار soixante quatorze ۷۴
seventy five هفتاد و پنج soixante-quinze ۷۵
seventy six هفتاد و شش soixante seize ۷۶
seventy seven هفتاد و هفت soixante-dix sept ۷۷
Seventy-eight هفتاد و هشت Soixante dix huit ۷۸
seventy nine هفتاد و نه soixante-dix-neuf ۷۹

 

Eighty هشتاد Quatre-vingts ۸۰
eighty one هشتاد و یک quatre vingt un ۸۱
eighty two هشتاد و دو quatre-vingt deux ۸۲
Eighty-three هشتاد و سه Quatre vingt trois ۸۳
eighty four هشتاد و چهار quatre-vingt-quatre ۸۴
eighty five هشتاد و پنج quatre-vingt-cinq ۸۵
eighty six هشتاد و شش quatre-vingt six ۸۶
eighty seven هشتاد و هفت quatre-vingt sept ۸۷
eighty eight هشتاد و هشت quatre vingt huit ۸۸
eighty nine هشتاد و نه quatre-vingt-neuf ۸۹

Ninety نود Quatre vingt dix ۹۰
ninety one نود و یک quatre vingt onze ۹۱
ninety two نود و دو quatre-vingt douze ۹۲
ninety three نود و سه quatre vingt treize ۹۳
ninety four نود و چهار quatre-vingt-quatorze ۹۴
ninety five نود و پنج quatre vingt quinze ۹۵
Ninety six نود و شش Quatre-vingt-seize ۹۶
Ninety-seven نود و هفت Quatre-vingt-dix-sept ۹۷
ninety eight نود و هشت quatre-vingt-dix-huit ۹۸
ninety nine نود و نه quatre-vingt-dix-neuf ۹۹
One hundred صد Cent ۱۰۰

 

امیدواریم مطالب فوق مورد استفاده شما قرار گرفته باشند و بتوانند در راستای آموزش زبان فرانسه برای شما مثمر ثمر واقع گردند. در موسسه زبان احمدرضا ابراهیمی این مطالب با روش های ویژه ای به زبان آموزان آموزش داده می شوند و در حقیقت با ادغام علم زبان شناسی و علم روانشناسی روش های سرگرم کننده و کاربردی ای را به کار می برند.
آموزش آنلاین زبان فرانسه را می توان با طراحی دو دوره آموزش زبان فرانسه در ۵۰ روز و همچنین دوره های همیاد فرانسه تجربه نمایید و در واقع تفاوت آموزش را در این دو شکل آموزش احساس نمایید. از ویژگی های این دو دوره می توان به موارد زیر اشاره نمود:
– آموزش آنلاین زبان فرانسه
– آموزش خصوصی زبان فرانسه با توجه به سبک یادگیری هر فرد
– بهره گیری از سیستم آموزشی رامیت
– نظارت مستقیم احمدرضا ابراهیمی
– پشتیبانی آنلاین
– مشاوره های آموزشی رایگان
– بهره گیری از اساتید خبره راکت
– دستیابی رایگان به اپلیکیشن تخصصی آموزش زبان فرانسه تحت عنوان ARE

 

در صورت تمایل به شرکت در دوره های آموزش زبان فرانسه به صورت غیرحضوری، می توانید با ما از طریق پشتیبانی سایت ارتباط حاصل نمایید و یا در صورت تمایل به تکمیل بخش زیر و ثبت مشخصات خود اعم از شماره تماس تان بپردازید و در پایان منتظر تماس کارشناسان مشاور ما باشید.
همکاران ما به صورت ۲۴ ساعته آماده دریافت نظرات و پیشنهادات شما عزیزان هستند و شماره از ابتدای حضور در دوره ها و تا پایان دوره مربوطه مورد حمایت و پشتیبانی خود قرار خواهند داد.