کلمات پر کاربرد ترکی استانبولی بهترین قدم برای یادگیری ترکی استانبولی برای شماست.آشنایی با کلمات پر کاربرد ترکی استانبولی به معنای فراگیری نیمی از زبان ترکی استانبولی می باشد از آن جهت که زبان ترکی استانبولی دارای قسمت و ابعاد مختلف مانند بخش قواعد ، کلمات پر کاربرد و …… می باشد. فراگیری بخش قواعد زبان ترکی استانبولی در فراگیری کلمات ترکی استانبولی افزوده شده است.

 

روش فراگیری کلمات پر کاربرد ترکی استانبولی:
بهترین راهی و روشی که میتوانید در فراگیری این کلمات نظر شما به خوب جلب کند روش کپی برداری میباشد. در این روش شما یک جمله را به عنوان جمله اولیه انتخاب میکنید و بر اساس ان جملات دیگری با همان فرم و شکل مثال میزنید ، این فعالیت باعث میشود شما در فراگیری ان کلمه موفق باشید.

راکت ۵۰ روزه ترکی استانبولی:

یکی از روش های که مصداق کار خود کپ برداری از جمله اولیه و انتخاب شده توسط شما قرار داده است ،راکت ۵۰روز ترکی استانبولی می باشد. در این روش سعی شده است معلم را به عنوان راهبر به شما معرفی کند و از ان جهت مفید است که معلم شما خودت شخص شما هستی ‌ و این به معنای فراگیری می باشد نه آموختن. راهبر راه به شما نشات می دهند و قدم گذاشتن در مسیر به انتخاب و اراده شما بستگی . اموزشگاه زبان ترکی استانبولی شما را این راستا همراهی میکند.

اموزش کلمات پر کاربرد ترکی استانبولی با استفاده از فیلم:

هنگامی که شما به تماشای فیلم ترکی مشغول هستید ، نا خود اگاه شما متوجه قسمتی از فیلم یا جمله از ان می شوید ، بهترین فعالیت در این هنگام یاد داشت ان جمله و قرار دادن ان کلمه پر کاربرد در جمله های متفاوت دیگر می باشد.

 

فراگیری کلمات پرکاربرد ترکی استانبولی با استفاده از گوش دادن به موسیقی:
هنگامی که شما به موسیقی ترکی استانبولی گوش میدهید ، برای مرحله اول فقط به گوش اجازه دهید گوش بدهد، در مرحله دوم ذهن شما به طور خودکار در مورد موسیقی به کاوش و جست و جو می پردازد ، بدون ان که شما در بخواهید . در مرحله سوم موقعیت موسیقی را حدس بزنید و بر اساس موقعیت موسیقی معنای کلمات را حدس بزنید.

مرور کردن تکیه از گفت های فیلم یا موسیقی با خود:
این فعالیت باعث می شود شما در بیان کردن جمله ترکی استانبولی که دران کلمات پرکاربرد استفاده شده است، مسئله نداشته باشد . و برا ان تسلط کافی و کامل را داشته باشید.

 

به لهجه و نوع گویش دقت کنیم:
این فعالیت باعث میشو د شما در هنگام تلفظ کلمات پر کاربرد و تمامی لغات از نوع گویش مخصوص به خود ان استفاده کنید.

سعی کنید در هنگام صحبت کردن به زبان ترکی استانبولی شخصیت را خود را فراموش کنید:
با انجام این فعالیت شما تلاش میکنید مانند فردی ترکی استانبولی صحبت کنید، که زبان مادری اش ترکی باشد و شما ‌با نوع گویش مخصوص به خود زبان ترکی استانبولی ، ترکی استانبولی صحبت میکنید.

سعی کنیم در روز هر فعالیتی انجام می دهیم به زبان ترکی استابولی باز گو کنید:
با این فعالیت در طولانی ترین زمان ها زبان ترکی استانبولی را فراموش نمی کنید و هر روز خواهان دانستن بیشتر هستید.

اگر سوالی ذهن را به خود درگیر کرد ، حتما به دنبال جواب ان بریم:
با این فعالیت ذهن برای فراگیری بیشتر کلمات پر کاربرد ترکی استانبولی و ….. مشتاق می باشد و بر انرژی فراگیری هم افزوده می شود.

 

یک انتخاب درست و صحیح برای فراگیری زبان ترکی استانبولی و مخوصصا کلمات پر کاربرد زبان ترکی استانبولی:
اموزشگاه زبان بهین دانش میتواند یک انتخاب خود و صحیح برای شما که هدف بر فراگیری زبان ترکی استانبولی و مخصوصا کلمات پر کاربردی ترکی استانبولی بنا نهادید. اکادمی زبان ترکی بهین دانش دارای تمان ویژیگی که مخصوص یک انتخاب صحیح و کار امد است، را دارا می باشد.
هدف اموزشگاه زبان بهین دانش هدف واسته های است که در میان راه فراگیری قرار گرفته اند و بر این باور اند کع بدون ان ها فراگیری ممکن نمی باشد. اما اموزشگاه زبان بهیت دانش بر ایت باور است که فراگیری تنها به تلاش شمل وابسته است و تنها تلاش باعث رسیدن به اهداف می شود.

 

فراگیری زبان ترکی استانبولی دارای فوایدی می باشد:
فراگیری زبان ترکی استانبولی باعث تغییر نگرش شما نسبت به اهداف خود و تمامی موارد می شود. با فراگیری زبان های گوناگون مانند زبان انگلیسی ، ترکی استانبولی و…. ذهن خود را نسبت به اهداف و جهان تغییر دهیم.

کلمات پر کاربرد زبان ترکی استانبولی:
سلام: MERHABA
متشکرم: TEŞEEKKÜR EDERIM
متشکرم(غیر رسمی): SOĞOL
کلمات پر کاربردی ترکی استانبولی برای تلفظ بسیار مناسب هستند .این سه کلمه در گفت و گوهای روزانه بسیار مورد استفاده قرار میگرد. و این مورد باعث می شود که از کلمات پر کاربرد وکلیدی در گفت های گو های خود استفاده کنیم و این به معنی عدم فراموشی زبان ترکی استابولی می شود.
لطفا: LÙTFEN
به سلامتی: ŞEREFE
خداحافظ: HOŞÇA KAL

 

آموزشگاه زبان بهین دانش، در جهت ارتقاء استاندارد های آموزشی و استفاده از تمام ظرفیت ها، آموزش آنلاین زبان ترکی استانبولی را در دستور کار خود، در نظر گرفته است. ازینرو اگر تمایل دارید می توانید اطلاعات بیشتری را در زمینه ی آموزش زبان ترکی استانبولی و آموزش زبان ترکی در ۵۰ روز، کسب کنید.